který ji nařídil, ale namítat může jen skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce (např. že exekuční titul směřuje proti jiné než povinné osobě, že exekuční titul není vykonatelný nebo že vymáhaná pohledávka byla před rozhodnutím soudu již zaplacena), k ostatním námitkám soud nepřihlédne.

Toto odvolání lze podat i k rukám exekutora, který je povinen jej postoupit příslušnému soudu. Odvolání má sice odkladný účinek, nicméně exekutor může i nadále činit úkony k zajištění Vašeho majetku. Do doby, než soud rozhodne o odvolání, se jen zamezí prodeji zabavených věcí, účet Vám však zůstane zablokován, stejně tak srážky ze mzdy budou prováděny. Povinný může dále namítnout podjatost exekutora, ale musí své tvrzení o podjatosti doložit. Pokud soud jeho argumenty uzná, exekutora odvolá a jmenuje jiného. Provedení exekuce se opět jenom oddálí.

Větší smysl má v odůvodněných případech požádat pověřeného exekutora o odklad exekuce podle § 54 exekučního řádu. Jedná se o případy, kdy se povinný „bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Pokud exekutor, popř. exekuční soud, žádosti vyhoví, exekutor bude pokračovat v exekuci až po uplynutí doby odkladu. Opět tedy jen hra o čas. Smysl má hlavně v případě, kdy potřebujete čas na získání finančních prostředků k úhradě dluhu.

Nevyjde-li ani jedna ze shora uvedených variant, zbývá už jen cesta dohody, kterou však doporučujeme nastoupit již od prvního okamžiku exekuce. I když se to někdy nezdá, i exekutor je jen člověk a bude volit taková řešení, která pro něho budou představovat větší jistotu s menší námahou.

Můžete také zkusit o vyrovnání dluhu jednat s oprávněným. Je na to sice trochu pozdě, ale za pokus to stojí. Problémem ale je, že on nemusí chtít jednat s vámi a exekutor v zásadě není pokyny oprávněného vázán. Může pokračovat v exekuci do doby, než je vymoženo vše, co je uvedeno v usnesení o nařízení exekuce včetně nákladů exekuce, nebo do doby, než soud exekuci zastaví nebo exekutora odvolá.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.