Pravidla soutěží:

1. Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Netwebs s.r.o., se sídlem Praha 8 – U Třešňovky 9, PSČ: 182 00, IČ: 24662879 , C 164329 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěž probíhá v období, které je uvedeno u každé soutěže. V případě potřeby bude prodloužena.

3. Podmínkou účasti v soutěži je správné zodpovězení soutěžní otázky zveřejněné na internetových stránkách.

4. Výhercem bude ten soutěžící, který správně a ve správném pořadí odpověděl na soutěžní otázku. Pořadí je uvedeno u každé soutěže. Výherci soutěže budou o výhře vyrozuměni e-mailem uvedeným u odpovědi.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo, vyřadit ze soutěže odpovědi, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek.

6. Výhry budou výhercům odeslány do 3 týdnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, v případě, že v tomto termínu dodá výherce dodací adresu.

7. Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné ani alternativně plnit v hotovosti. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu a ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí pořadatel, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

8. Pořadatel neručí za nedoručení či prodlení s doručením soutěžních e-mailů.

9. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo vadné doručení výherních zásilek výhercům.

10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

11. Z účasti v soutěžích jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.

12. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže. Získané osobní údaje pořadatel zpracováná jen za účelem vyhodnocení výsledků soutěže, jíž se soutěžící zúčastnil, a následného kontaktování výherců a předání cen. Osobní údaje budou zlikvidovány nejpozději do 30 dní od skončení soutěže.

13. Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z ust. § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adresu sídla organizátora odvolán.

14. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.