Sociální role se v naší společnosti promíchaly. A změna rolí se týká obou pohlaví. V současnosti se nesetkáváme jen s rolemi známými. Žena, starající se o teplo rodinného krbu, se proměnila i v ženu plnou ambicí na trhu práce či na ženu samoživitelku, zastávající všechny funkce matky i otce zároveň. Sociologové se ohánějí argumenty, které se týkají jak pozitivních, tak i  negativních vlivů těchto proměn.

Na jedné lodi

Pokud bychom se začali vyptávat silnějšího pohlaví, kterak se cítí jisté ve svých rolích a které to vlastně jsou, mohli bychom se podivit nad propukající nejistotou. Žena totiž převzala mnohé role mužské. Dříve neotřesitelné postavení muže, může hravě zastat žena. Ať už je to partnerka, kolegyně či jiná žena, vedoucí postavení v práci, výchova dětí a technické znalosti jí nejsou cizí.

Vědci toto vysvětlují zvyšující se flexibilitou nás všech. Objevil se také přístup, který tvrdí, že role pohlaví byly odlišné, pokud se žena a muž považovali za odlišné tvory. Dnes si jsou muži a ženy podobní a chovají se stejně, pokud jsou ve stejných sociálních situacích. Jak prosté.

Návrat ke kořenům? Možná …

Antropologové poukazují na naše předky, kteří žili jako někteří z nás dnes. Před mnoha miliony let byla žena tou, která opouštěla domov z důvodu sběru ovoce, zeleniny a dalšího. Zajímavé je, že právě žena obstarala až 80 % potravy k večeři. Tedy byla stejně silná a schopná jako její partner. A její schopnosti zajišťovaly druhý příjem rodiny. Historie se opakuje. Nic to ale nemění na tom, že každý z partnerů zastával jiné role. A ty se vždy doplňovaly.

Role manželství

Jak je známo, v manželském svazku se daří vyrůstajícím dětem nejlépe a je i z hlediska ekonomického nejvýhodnějším sociálním útvarem. Toto nemůže popřít ani populární literatura, která nás ráda přesvědčuje o natolik rozdílných světech mužského a ženského pohlaví. Ty jsou dány výchovou, která nám od mala vštěpuje, že dívky by měly být zodpovědné a emotivní. A u chlapců by měly být vidět vlastnosti jako odvaha, kompetence a asertivita.

Nabýváte dojmu, že manželství je cosi zastaralého? Z dat získaných ze serveru Chemistry.com (server, který se zaměřuje na svobodné lidi, kteří se chtějí seznámit s působením v USA, Asii, Latinské Americe a Austrálii) vyplývá opak. Z 2 171 osob odpovědělo 84 procent osob, že by se někdy chtěly vdát či oženit.

Shrnutí

Dnešní žena je silná a samostatná, přesto bychom neměly zastávat názor, že by bylo lepší ženy a muže od sebe oddělit. Soužití ženy a muže sahá do daleké historie. Během té také došlo ke změnám v rozložení rolí. A i když si myslíme, že nejvýraznější změny zažíváme nyní, musely se s nimi vyrovnat i naši předkové.

Autor: Jana Kučerová, www.trustframe.cz