Pomalu, ale jistě nastává období prázdnin a dovolených. Nevím jak vy, čtenářky, ale já si ten mumraj umím představit už teď…. Notná dávka psychického náporu, prověření našich organizačních dovedností spočívajících v balení, vybalování, rozvozu dětí po babičkách, soustředěních, táborech. A pokud společná rodinná dovolená, jedná se o nezvykle dlouhou dobu celé rodiny na jednom místě. Velmi příjemné, ale uznejme, že i náročné :-) . Čas prázdnin a dovolených si prostě vyžaduje jistou dávku tolerance, nadhledu a úsměvu…

Pro všechny z vás, které se mnou souhlasí, jsem si dovolila (za DejToNej a pro všechny čtenářky managerky) připravit soutěž o zážitek s vůní moře. Zážitek, který každá z vás určitě ocení.

O co soutěžíme? O 60 ti minutovou masáž studenými a horkými mušlemi.

Abyste vyhráli, postačí jen odpovědět na soutěžní otázku. Odpověď hledejte na stránkách www.dejtonej.cz

Soutěž probíhá v období od 13. 6. 2011 do 19. 6. 2011. Cenu soutěže získává 20. soutěžící.

Své odpovědi zasílejte na  soutez@netwebs.cz

Jak se jmenují mušle, které jsou u masáže studenými a horkými mušlemi používány?

Matamanoa nebo Papanoa

Martina Kořánová, jednatelka DejToNej s.r.o.

Pravidla soutěže:
1. Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Netwebs s.r.o., se sídlem Praha  8 – U Třešňovky 9, PSČ: 182 00, IČ: 24662879 , C 164329 vedená u  Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“).
2. Soutěž probíhá v období od 13. 6. 2011 do 19. 6. 2011.
3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace účtu soutěžícího na serveru pořadatele a správné zodpovězení soutěžní otázky zveřejněné na internetových stránkách www.managerka.cz. Otázka bude uveřejněna v pondělí 13. 6. 2011 v 8,00 hod. Uzávěrka soutěže proběhne v neděli 19. 6. 2011 soutěžního týdne ve 23,00 hod.
4. Cenu soutěže získává 20. soutěžící, která správně zodpoví soutěžní otázku. Cena v soutěži je 60 ti minutová masáž studenými a horkými mušlemi. Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách www.managerka.cz. Výherci soutěže budou o výhře vyrozuměni e-mailem uvedeným u odpovědi.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo, vyřadit ze soutěže odpovědi, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek.
6. Výhry budou výhercům odeslány do 3 týdnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, v případě, že v tomto termínu dodá výherce dodací adresu.
7. Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné ani alternativně plnit v hotovosti. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu a ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí pořadatel, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
8. Pořadatel neručí za nedoručení či prodlení s doručením soutěžních e-mailů.
9. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo vadné doručení výherních zásilek výhercům.
10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
11. Z účasti v této soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.
12. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů. Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.
13. Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z ust. § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adresu sídla organizátora odvolán.
14. Soutěžící odpovědí na soutěžní otázku a zasláním e-mailu uděluje souhlas pořadateli k zasílání informací o marketingových akcích zahrnující zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 ti let od udělení souhlasu. Tento souhlas může být soutěžícím odvolán písemnou formou zaslanou emailem na adresu pořadatele.
15. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.