Právní předpisy umožňují, aby zaměstnavatel prováděl kontrolu zaměstnanců v prvních 21 kalendářních dnech jejich dočasné pracovní neschopnosti. To odpovídá období, za které je zaměstnavatel povinen těmto zaměstnancům z důvodu jejich dočasné pracovní neschopnosti poskytovat náhradu mzdy.

Tyto kontroly lze však provádět pouze v omezeném rozsahu a to, zda se  zaměstnanec zdržuje v místě nahlášeného pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu povolených vycházek.  Jedná se zde  o oprávnění zaměstnavatele, nikoliv jeho povinnost. Pokud zaměstnavatel kontroly provádět nechce,  je to plně na jeho rozhodnutí.

Zaměstnavatel bohužel není oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje tzv. léčebný režim, tedy zda nevykonává činnosti, které by vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vykonávat neměl (např. údržbářské práce v místě nahlášeného pobytu, návštěva hospody či sportovní aktivity během vycházky, apod.). Pokud by však zaměstnavatel měl podezření, že zaměstnanec svůj léčebný režim nedodržuje, může o této skutečnosti informovat ošetřujícího lékaře nebo orgán nemocenského pojištění.

Pokud jde o provádění samotné kontroly, tak v jejím průběhu musí být vždy dodrženo právo zaměstnance na jeho soukromí. Zaměstnavatel se nesmí domáhat vstupu do bytu nebo domu zaměstnance. Pro účel kontroly je dostačující, aby zaměstnanec kontrolorovi otevřel a potvrdil svoji totožnost, tím kontrola, zda se zdržuje v místě nahlášeného pobytu je naplněna. Nelze ani doporučit kontroly provádět během nočních hodin. Osoby, které kontrolu provádějí, jsou povinny se prokázat příslušným pověřením a lze doporučit, aby kontrolu prováděly alespoň dvě osoby současně. O každé kontrole je potřeba provést záznam.

Novela zákoníku práce, která je nyní v připomínkovém řízení, počítá, že by v případě zvlášť hrubého porušení výše uvedených povinností mohl dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. Tato možnost však nepřipadá v úvahu podle současné právní úpravy. Pokud nyní zaměstnanec své povinnosti (zdržovat se v místě nahlášeného pobytu a dodržovat rozsah vycházek) nedodrží, je zaměstnavatel pouze oprávněn mu snížit nebo odebrat náhradu mzdy, která mu přísluší v době dočasné pracovní neschopnosti.

Autor: JUDr. Nataša Randlová, Advokátní kancelář Randl Partners

Anglický komentář k zákoníku práce