Třetí celostátní konference České manažerské asociace a Svazu průmyslu a dopravy ČR se konala dne 5. října 2010 v TOP Hotelu Praha pod názvem „Podpora rozvoje podnikání v České republice“ paralelně s Ekonomickým fórem Zlaté koruny. Navzdory tomu se na této konferenci sešlo více než 60 aktivních účastníků. Konferenci s přehledem řídil viceprezident ČMA J. Majer a dokázal úspěšně zvládnout místy bouřlivé diskuse, především po ukončení prvního programového bloku.

Program konference byl rozdělen do dvou programových bloků. První pod názvem „Řídit současnost z budoucnosti“ vycházel z hypotézy, že dnešní globální svět se prudce rozvíjí, proto musíme jeho změny sledovat a vyhodnocovat, abychom vždy dokázali správně strategicky reagovat na hlavní trendy tohoto vývoje.

Druhý programový blok, nazvaný „Vytvořit společenské prostředí, příznivé pro rozvoj podnikání“, vycházel z hypotézy, že tvorba podmínek pro rozvoj podnikání není úkolem pouze vlády, ale je to úkolem celospolečenským. Přitom bychom všichni společně měli usilovat o to, aby se česká ekonomika vrátila na pozici, kam dlouhodobě historicky patřila.

Dvě úvodní přednášky v prvním bloku se zaměřily na analýzu současných problémů globální světové ekonomiky a na hledání schůdných východisek z nejpalčivějších z nich. Nejprve ředitel firmy Management Focus Z. Souček představil hlubší zamyšlení nad otázkou jak připravit české podniky na rok 2025? Jeho odpověď je jednoznačná: připravit včas účinnou strategickou odpověď na možné scénáře budoucího vývoje globálního světa. Po něm předseda Rady expertů ČMA Z. Pitra představil obecné podmínky rozvoje podnikatelských ekosystémů jako naplňování zásady: myslet globálně, působit regionálně. V následující přednášce představil president Sdružení pro informační technologie a telekomunikace S. Novák jak významnou roli musí v rozvoji podnikatelských ekosystémů sehrát moderní technologie ICT; bez její úspěšné aplikace jsou úvahy o konkurenceschopnosti moderních podnikatelských systémů pouhou chimérou. Po něm vystoupil s velmi zajímavým příspěvkem předseda OS KOVO Českomoravské konfederace odborových svazů J. Středula. Poukázal na to, že společným zájmem odborů i zaměstnavatelů je zajistit dlouhodobou prosperitu ekonomiky ČR, ale připustil, že názory o způsobech naplnění tohoto zájmu se liší. Proto vyzval všechny ke konstruktivní diskusi o hledání toho, co nás spojuje a jak to společensky prosadit. Posledním vystupujícím v tomto bloku byl náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR B. Danda, který představil priority ministerstva při podpoře rozvoje podnikání. Jeho vystoupení nebylo jen nudným výčtem programových záměrů, ale jasně zdůraznil podmínky jejich realizace, včetně převzetí osobní odpovědnosti vedoucích představitelů ministerstva za jejich vytvoření.