Kde se však bere toto nutkání? Je jeho zdrojem vlastnost lidské psychiky, nebo se nutkavé přemýšlení o penězích spíše pojí s vnějšími, získanými způsoby chování? Jed-nou z odpovědí na uvedené může být motivace (z lat. moveo, hýbám, vyjadřuje přene-seně hybné síly chování jeho činitele). Vymezení pojmu je v literatuře velmi obsáhlé. Psychologové se celkem shodují v tom, že „otázka motivace je otázka, proč se člověk chová tím nebo oním způsobem. (Nakonečný, 1997, s. 101) Společným ekvivalentem odpovědi na uvedené proč, zřejmě zahrnujícím podstatnou část moderní lidské populace, je touha dosáhnout štěstí. Peníze (jak uvádí Simmel) vsunují mezi člověka a jeho přání jakýsi zprostředkující stupeň, jakýsi usnadňující mechanismus. Peníze vzbuzují iluzi, že všech věcí je možné dosáhnout snadněji než jindy. Čím blíže je štěstí, tím více roste touha po něm. Jak tuto touhu uspokojit? Získáním něčeho, co v sobě koncentruje všechno žádoucí – podobně jako kouzelný klíč v pohádce, který nám umožní dosáhnout všech lidských radostí. V této souvislosti se peníze stávají absolutním cílem, o nějž lze v zásadě usilovat v kterémkoliv okamžiku. To dává modernímu člověku trvalý popud k činnosti: má nyní cíl, který je potenciálně vždy přítomen. Touha po penězích se tak stává trvalým stavem duše. Pocity, které vzbuzují peníze, mají jistou psychologickou podobnost se zbožností, trvalou touhou po Bohu. Odtud také srovnání, že peníze jsou Bohem naší doby. Ekonomickou terminologií řečeno, při napodobení zoologické termi-nologie, jedinec dokonale se podřizující axiomům mikroekonomické teorie je označován jako Homo economicus.
Touha po penězích je tedy základní, nicméně vzdálenou a nekonkrétní motivací. Touha sama o sobě peníze nepřináší. Je zde nutné najít cestu jak konkrétně ke konkrétním penězům přijít. Pomineme-li protiprávní a nemravné cesty, zůstává nám práce jako nejrozšířenější, nejobvyklejší a nejúčinnější způsob jak získat peníze k zabezpečení sebe a své rodiny.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.