Od 1. 1. 2008 byly zavedeny v ČR tři ekologické (energetické) daně:

  • daň ze zemního plynu a některých dalších plynů,
  • daň z pevných paliv,
  • daň z elektřiny.

Daň ze zemního plynu

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů mají povinnost platit především dodavatelé plynu, provozovatelé distribučních a přepravních soustav a podzemních zásobníků plynu. Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla. Sazba daně je 264,80 Kč/MWh spalného tepla u plynu určeného pro pohon motorů. Od daně ze zemního plynu je osvobozen plyn určený pro výrobu tepla v domácnostech a v domácích kotelnách, k výrobě elektřiny, jako pohonná hmota pro plavby na vodách nebo v metalurgických procesech či k mineralogickým postupům.

Daň z pevných paliv

Předmětem daně z pevných paliv jsou černé a hnědé uhlí, brikety, bulety, koks a polokoks z uhlí nebo z rašeliny a ostatní uhlovodíky. Plátce této daně je jejich dodavatel, i subjekty, které spotřebovaly nezdaněná paliva nebo využily paliva osvobozená od daně k jiným účelům, než na které se osvobození vztahuje. Od této daně jsou osvobozena paliva určená k výrobě elektřiny, koksu, jako pohonná hmota pro plavby na vodách, nebo třeba k technologickým účelům v podniku, ve kterém byla pevná paliva vyrobena, v metalurgických procesech, k mineralogickým postupům či v chemických redukčních procesech ve vysokých pecích. Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním vzorku. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ.

Daň z elektřiny

Daň z elektřiny se promítá do ceny elektrické energie pro firmy i domácnosti. Základem daně je množství elektřiny v MWh. Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh. Od této daně lze osvobodit elektřinu, která je ekologicky šetrná, vyrobená v dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována) nebo vyrobená ze zdaněných výrobků, pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně. Osvobozena od daně je také elektřina určená k použití při provozování dráhy železniční, tramvajové a trolejbusové aj. Plátce daně, který bude nakupovat energii pro další prodej, může požádat o povolení nabytí bez daně. O povolení, které se uděluje na 5 let, rozhoduje příslušný celní úřad. Také spotřebitel, který nakoupí energii pro účely, které jsou od daně osvobozené, žádá o povolení (5 let) na příslušném celním úřadě.

Zdaňovacím obdobím u ekologických daní je kalendářní měsíc. Daňová přiznání podávají plátci daně do 25. dne po skončení zdaňovacího období. V tomto termínu jsou ekologické daně rovněž splatné.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.