a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.

Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Pomocí datové schránky můžete posílat (i přijímat) úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) nejen orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky.

Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou označeny časovým razítkem a elektronickou značkou odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání k soudu), nemusíte označit Vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. V datové schránce jsou obsaženy veškeré písemnosti, které jsou již vyplněné Vašimi osobními údaji.

Datová schránka není emailová schránka, nemůžete pomocí ní komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky však nyní můžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Datové schránky jsou zřizovány

a) ze zákona  právnické osoby orgány veřejné moci

b) na žádost  podnikající fyzické soby fyzické osoby

Doručování prostřednictvím datové schránky:

Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon (za poplatek), popřípadě do Vaší emailové schránky (zdarma), oznámení o doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky.

Doručování pomocí datových schránek probíhá oboustranně mezi orgány veřejné moci a právnickou nebo fyzickou osobou. Stejně tak si doručují dokumenty pomocí DS i podnikající fyzické a právnické osoby mezi sebou. V obou případech se tak děje bezplatně. V případě doručování mezi fyzickými (nepodnikajícími) osobami je tato služba zpoplatněna.

Dodání a doručení:

Dokument (datová zpráva) zaslaný orgánu veřejné správy je doručen okamžikem dodání do datové schránky. V případě, že dokument zasílá orgán veřejné moci fyzické nebo právnické osobě, je dokument dodán do datové schránky okamžikem jeho odeslání a je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou (doručení). Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Pokud ve stanovené lhůtě nevyzvednete datovou zprávu z datové schránky z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného vážného důvodu, můžete požádat o prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit).

Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

V případě, že si dokumenty zasílají fyzické a právnické osoby mezi sebou, nastává doručení až po potvrzení adresátem.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.