u daňového subjektu daňovou kontrolu.

Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení (přiznání) daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně.

Daňový subjekt (poplatník a plátce daně) je povinen:

  • umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly;
  • zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly;
  • poskytnout nezbytné informace;
  • předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení;
  • umožnit jednání se svými zaměstnanci;
  • nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici.

Daňová kontrola je zahájena prvním úkonem správce daně vůči daňovému subjektu, při kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly a při kterém správce daně začne zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu.

Pokud daňový subjekt neumožní správci daně zahájit daňovou kontrolu, může být k tomu správcem daně vyzván.

O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního šetření, včetně hodnocení důkazů zjištěných v průběhu daňové kontroly a odkaz na protokoly a úřední záznamy.

Správce daně je povinen seznámit daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení dosud zjištěných důkazů a předloží mu jej k vyjádření. Na žádost daňového subjektu stanoví správce daně přiměřenou lhůtu, ve které se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění. Zprávu o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt a úřední osoba. Podpisem zprávy o daňové kontrole je daňová kontrola ukončena. V případě, že by se kontrolovaný daňový subjekt odmítl seznámit se zprávou o daňové kontrole nebo ji projednat nebo se jejímu projednání vyhýbá, doručí mu je správce daně do vlastních rukou.

Den doručení zprávy o daňové kontrole se pokládá za den jejího projednání a ukončení daňové kontroly. Pokud kontrolovaný subjekt odepře podpis zprávy o daňové kontrole bez dostatečného důvodu, toto nemá vliv na použitelnost zprávy o daňové kontrole jako důkazního prostředku.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.