poplatníka) nebo přechod (dochází k němu zpravidla proti vůli poplatníka) vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je zpravidla převodce (prodávající). V tomto případě je nabyvatel ručitelem. Kupující (nabyvatel) platí daň v případech přechodu majetku, tj. nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě, a v dalších případech. Daň ale musí také platit převodce i nabyvatel společně a nerozdílně, a to jde-li o výměnu nemovitostí.

Předmětem daně je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Daň se platí také při výměně nemovitostí, přičemž daň se vybere z převodu té nemovitosti, jejíhož převodu je daň vyšší. Základem daně z převodu nemovitostí je vždy cena nemovitosti platná v den nabytí nemovitosti. Při porovnání ceny zjištěné (znalcem) a ceny sjednané (v kupní smlouvě) je základem daně vždy cena vyšší. V případě přechodu majetku je základem daně cena uvedená v § 10 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Daň se neplatí z převodu těch nemovitostí, které jsou od této daně osvobozeny. Sazba daně činí 3 %. Při prodeji (převodu) nemovitosti se podává přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce 3. měsíce následujícím po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.