V průzkumu zaměřeném na efektivitu a motivaci zaměstnanců v pracovním prostředí se společnost Hays zaměřila na to, jak současní zaměstnanci využívají pracovní dobu a do jaké míry se cítí být efektivní, co by mohli udělat zaměstnavatelé pro další zlepšení efektivity ve svých týmech a co je motivuje k lepším pracovním výkonům. Průzkumu se zúčastnilo 700 zaměstnanců a uchazečů o práci napříč obory, specializacemi a senioritou.

„Naším záměrem bylo získat aktuální informace a podněty pro společnosti, jak se svými lidmi pracovat, jak je motivovat a na jaké oblasti se zaměřit, aby mohly co nejefektivněji využít potenciálu svých zaměstnanců,“ uvádí k průzkumu ředitel společnosti Hays Ladislav Kučera.

43 % zaměstnanců svou motivaci a spokojenost v současném zaměstnání zhodnotilo pozitivně a aktuálně změnu nevyhledávají. 57 % respondentů pak správná motivace momentálně chybí a potenciálně jsou otevřeni novým pracovním příležitostem.

Výsledky průzkumu ukazují také na trend, kdy si většina zaměstnanců uvědomuje nutnost rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a nemají potřebu práce přesčas.

Pravidelnou potřebu práce přesčas uvádí pouze 27% oslovených. Zaměstnanci rovněž přiznávají, že pracovním činnostem nevěnují plnou pracovní dobu – 11% dotázaných, tedy více než každý desátý stráví efektivní prací během pracovní doby méně než 50% času. Nejčastěji jim ke splnění pracovních úkolů postačuje 70 – 90% pracovní doby, tak odpovědělo 35% respondentů. Jak se z odpovědí ukázalo, zaměstnanci nevnímají práci nad rámec pracovní doby nepřesahující pět hodin týdne jako přesčas. 71% lidí tedy navíc nepracuje vůbec nebo maximálně do pěti přesčasových hodin týdně. Do deseti hodin práci navíc věnuje 22% respondentů a 7% oslovených stráví prací přesčas více než deset hodin týdně navíc.

Většina respondentů průzkumu se domnívá, že má k dispozici všechny potřebné nástroje pro to, aby svou práci mohli vykonávat bez problémů a s maximální mírou efektivity – tak odpovědělo 57% z nich. Zbylých 43% v tomto směru vidí prostor pro zlepšení. Největší rezervy dle jejich názoru má přímo vedení společností – celých 49% z nich uvádí, že na vině nižší efektivity je absence dobře fungujícího vedení se schopností správné motivace. Více než 33% lidí dále postrádá dobrou komunikaci v týmu, potřebné technologie nebo technické zázemí, školení a další vzdělávání pracovníků či lepší organizaci práce v týmu.

Je alarmující, že tři faktory z prvních čtyřech se přímo dotýkají vedení a managementu. Je zřejmé, že správné vedení a pravidelná komunikace zaměstnancům chybí. Svým přístupem mohou organizace přímo ovlivnit motivaci a angažovanost svých zaměstnanců, uvádí Ladislav Kučera.

Peníze stále motivují nejvíce, v závěsu je pochvala od šéfa

Finanční ohodnocení je faktorem, který zaměstnanci nejlépe vnímají jako ocenění kvalitní práce a jak uvádějí, dále je motivuje lepším pracovním výkonům. Vyjádřilo se tak téměř 75% odpovídajících. Velmi pozitivně je vnímána pochvala od nadřízeného, stojí o ni 56% respondentů.

Firemní akce příliš netáhnou, ale nováčci o ně stojí

Nováčci pracující ve firmě méně než 1 rok mají větší chuť trávit čas s kolegy i mimo běžné pracovní prostředí a častěji oceňovali možnost účastnit se celofiremních akcí či poskytování různých týmových odměn a společných zážitků.

Na základě výsledků průzkumu bylo sestaveno pět doporučení, která pomohou zvýšit angažovanost a motivaci zaměstnanců:

1. Pravidelně provádějte průzkumy spokojenosti zaměstnanců

Průzkum provádějte anonymně a dejte svým lidem možnost poznámky či komentáře nad rámec předdefinovaných odpovědí. Je dobré sledovat více okruhů – do jaké míry se zaměstnanci cítí angažovaní, jak jsou spokojení s celofiremní komunikací, pracovním prostředím, zda vnímají možnosti osobního rozvoje ve společnosti, jak vidí své finanční ohodnocení a benefity například ve srovnání s konkurencí. Nezapomeňte zaměstnance následně obeznámit s výstupem a akčními kroky, které se rozhodnete učinit.

2. Zajímejte se o podněty zaměstnanců ke zlepšení prostředí či procesů

Tyto podněty mohou být součástí průzkumu spokojenosti, praktičtější ale mít k dispozici místo, kde mohou zaměstnanci nechávat svá doporučení v průběhu celého roku. Důvěryhodnější a více využívaný bude online formulář, spíše než fyzický box na dotazy. Jde-li nám o zlepšení procesů, je dobré vysvětlit, nás zajímají konkrétní a proveditelné nápady a nejedná se například o schránku na stížnosti. Opět i zde je důležitá zpětná vazba, ponechte na lidech, zda v tomto případě chtějí vystupovat anonymně nebo ne.

3. Oceňujte dobré nápady a kvalitně odvedenou práci

Neváhejte s pochvalou svých zaměstnanců, a pokud je k tomu důvod, chvalte často. Jak vyplynulo i z našich zjištění, zaměstnanci o pochvaly stojí a jsou pro ně důležité. Nemusí se jednat o zdlouhavá oficiální prohlášení, krátké osobní poděkování za dobrou práci funguje nejlépe. Pochvalu neodkládejte, načasování hned po splnění daného úkolu je pro správný efekt nejdůležitější.

4. Pečujte o své talenty

Pro správné fungování každé firmy je lidský kapitál to nejdůležitější. V současné době, kdy společnosti o talenty doslova bojují a jsou nuceny předhánět se v nabídkách, a naopak uchazeči jsou těmi, kteří si vybírají, je nutné pečovat a rozvíjet své zkušené zaměstnance. Proto je nenechte stagnovat, nabídnout můžete například vzdělávání, nové kompetence a zodpovědnosti, kariérní postup. Můžete například zavést věrnostní bonusové schéma, kde můžete v případě stanoveného počtu odpracovaných let poskytnout například dny dovolené nebo zdravotního volna navíc, home office, příspěvky na dovolenou a podobně.

5. Naslouchejte

Naslouchání se v různých podobách dotýká všech předchozích bodů. Naprostá většina zaměstnanců oceňuje a stojí o lidský přístup, chce mít možnost diskutovat své pracovní problémy a sdílet úspěchy. Vztahy na pracovišti založené na důvěře a možnosti otevřené komunikace patří k nejpevnějším a pro firmu do budoucna k nejperspektivnějším.