Vzhledem k tomu, že ve vedení firem často sedí cizinci, setkáme se s tímto typem, jak na vizitkách, tak i na dveřích kanceláří. Navíc některé zahraniční tituly jsou dnes udíleny i na základě studia na školách v České republice, takže se s tituly jako např. MBA budeme setkávat stále častěji.

Protože jich existuje velké množství, jejich kompletní soupis v českém prostředí nenajdeme, zkratky a komentář k těm nejznámějším je ovšem uveden alespoň v Internetové jazykové příručce http://prirucka.ujc.cas.cz/. Způsob jejich psaní není jednotný, ale obvykle se píší po čárce za příjmením, např. Jan Novák, MBA.

K titulům, s nimiž se lze nejčastěji setkat v rámci obchodní činnosti, patří BA – Bachelor of Business Administration (bakalář obchodní administrativy) nebo MBA – Master of Business Administration (magistr obchodní administrativy), Blaw, LL.B. – Bachelor of Laws (bakalář práv), Mlaw, LL.M. – Master of Laws (magistr práv), Dipl.-Ing. – Diplom Ingenieur (inženýr).

Při jednání se zahraničními státními institucemi se setkáme s pracovníky titulovanými BPA – Bachelor of Public Administration (magistr veřejné administrativy) nebo MPA – Master of Public Administration (magistr veřejné administrativy).

V oblasti teologie jsou nejrozšířenějšími zahraniční tituly B.Th. Bachelor of Theology (bakalář teologie) aM.Th. – Master of Theology (magistr teologie), v umění B.A. – Bachelor of Arts (bakalář umění) a M.A. – Master of Arts (magistr umění), v medicíně Mmed. – Master of Medicine (magistr medicíny) a M.D. – Doctor of Medicine (doktor medicíny), v dalších vědách pak BSc. – Bachelor of Science (bakalář věd), MSc. – Master of Science (magistr věd) a EngD. – Doctor of Engineering (doktor technických věd).

Žaneta Pixová, www.managerka.cz