uváděných před jménem, a starším i novějším akademicko-vědeckým titulům, uváděných za jménem, včetně dnes velmi rozšířeného titulu DiS, který mají právo udělovat vyšší odborné školy.

Na akademické půdě se setkáme s vědeckými tituly doc. (docent) a prof. (profesor). Tyto tituly bývají uváděny ještě před tituly doktorskými, např. doc. PhDr. Jan Novák, a mají při oslovení přednost, například – Vážený pane docente, vážený pane profesore.

Setkat se můžeme dále s tituly ak. arch. / akad. arch. (akademický architekt), ak. mal. / akad. mal. (akademický malíř), ak. soch. / akad. soch. (akademický sochař), a starším akad. (akademik, člen dřívější Československé akademie věd). Tyto tituly se při oslovování běžně neužívají.

K titulům uváděných za jménem (po obou stranách oddělených čárkami) patří akademicko-vědecké tituly udílené absolventům doktorských studijních programů. Jedná se o tituly Ph.D. (doktor) a Th.D. (doktor teologie).

Za jménem bývají připojeny i starší tituly CSc. (kandidát věd), DrSc. (doktor věd), nebo Dr. (doktor), který byl udělován po roce 1990 a později nahrazen titulem Ph.D. K novějším patří titul DSc. (doktor věd), udělovaný Akademií věd ČR, a dále čestný titul dr. h. c. („doctor honoris causa“ – čestný doktor).

Tituly uváděné za jménem bývají při konverzaci užívány jen někdy, především při slavnostních příležitostech, a to spolu s tituly uváděnými před jménem, například – Doktor Novák, kandidát věd.

K velmi rozšířeným titulům patří v současnosti titul DiS. (diplomovaný specialista), který náleží od roku 1998 všem absolventům vyšších odborných škol. Tento titul se uvádí opět za jménem, odděluje se čárkami a bývá užíván podle vzoru výše, například – Přijde také Jan Novák, diplomovaný specialista?

Žaneta Pixová, www.managerka.cz