Pojistnou událostí je smrt pojištěného v době platnosti pojistné smlouvy a poté pojištění zaniká. Tento produkt nemá žádnou spořící složku, proto v případě vypovězení pojištění zaniká až na výjimky bez náhrady.

Pokud tedy u tohoto pojištění nedojde k pojistné události a smlouvu vypovíte, zpravidla nedostanete zpět vůbec nic z vložených prostředků. Je tedy vhodný pouze, pokud je cílem výlučně zajištění pro případ smrti. Pojistné nelze odečíst od daňového základu.

Rizikové životní pojištění je možné sjednat s pevnou nebo klesající pojistnou částkou.

Pojištění s pevnou pojistnou částkou uzavřeme, pokud potřebujeme dosáhnout stále stejně vysoké pojistné ochrany, např. zajištění členů rodiny závislých na příjmech pojištěného.

Pojištění s klesající pojistnou částkou se používá jako úvěrové životní pojištění, kdy pojištěným je osoba splácející úvěr, zpravidla hypoteční. V případě úmrtí, tedy pojistné události, pojišťovna uhradí nesplacenou část úvěru bance, případně oprávněné osobě. Pojistná částka klesá v čase podle toho, jak pojištěný splácí a klesá zůstatek nesplacené části úvěru.

Cena pojištění závisí na výši pojistné částky (čím vyšší pojistná částka, tím vyšší je cena pojištění), vstupním věku a pohlaví pojištěného a délce trvání zajišťovaného úvěru. Cena rizikového životního pojištění je nižší než investiční a kapitálové životní pojištění, protože neobsahuje vůbec žádnou spořící složku. Na druhé straně v případě jeho vypovězení, nebo např. zániku po splacení úvěru, nedostaneme zpět nic z vložených prostředků (v případě hypotečního úvěru si přitom toto pojištění platíme několik let). Zaplacené pojistné na pojištění pro případ smrti nelze odečíst od daňového základu.

Nesmíme zapomenout na výluky z plnění rizikového životního pojištění, i když je jich velmi málo. Patří k nim sebevražda pojištěného – v tomto případě pojišťovny uplatňují časové testy trvání pojistné smlouvy a podle nich stanovují výši plnění, přičemž v horizontu 2 let od uzavření pojištění nejčastěji pojišťovny nevyplatí nic.

Dalšími výlukami jsou válečné události a různé vnitrostátní nepokoje. Další výluky jsou specifické pro každou pojišťovnu (např. smrt způsobená radioaktivním zářením).

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.