připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále MPSV) pro zaměstnavatele proticovidové desatero, kterým by se zaměstnavatelé měli řídit.

MPSV připomíná základní opatření, která jsou jasně definovaná: 3R – roušky, ruce, rozestupy. Kde je to z povahy práce možné, doporučuje se práce z domova.

Proticovidové desatero pro zaměstnavatele vydané MPSV:

  1. Zaveďte bezpečné pracovní postupy k omezení expozice vůči onemocnění COVID-19 na pracovišti. Vyhodnoťte rizika a poté zaveďte kontrolní opatření, která primárně eliminují riziko, nebo minimalizují expozici pracovníků. Nejprve začnětes kolektivními opatřeními a v případě potřeby je doplňte o opatření individuální,například osobní ochranné prostředky (OOP).
  2. Můžete se se zaměstnancem dohodnout na výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, tj. z jiného místa – například z domova. POZOR! Změnu místa výkonu práce (práci z domova) nemůže zaměstnavatel zaměstnanci nařídit.
  3. Můžete se se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené. POZOR! Dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
  4. Můžete se se zaměstnancem dohodnout na dočasném pracovním volnu bez náhrady mzdy nebo platu. POZOR! Toto tzv. „neplacené volno“ nemůže zaměstnavatel zaměstnanci nikdy nařídit.
  5. Nebojte se přijímat nové zaměstnance, ale veďte pracovní pohovory na dálku, např. prostřednictvím Skype nebo jiných komunikačních prostředků.
  6. Doporučujeme rozdělit zaměstnance do týmů, které se navzájem nepotkávají. Předejdete uzavření celého pracoviště vpřípadě onemocnění či karantény zaměstnanců. Tam, kde je to možné, omezte osobní kontakt mezi zaměstnanci a pro komunikaci a pracovní jednání využívejte moderní komunikačnítechnologie.
  7. Upravte pracoviště, místo pro odpočinek a vlastní stravovací zařízení pro dodržení dvoumetrové vzdálenosti mezi zaměstnanci.
  8. Využijte programu Antivirus, poskytujete-li svým zaměstnancům náhradu mzdy z důvodu uzavření Vaší provozovny či významného omezení její činnosti.
  9. Na pracovišti dbejte používání dezinfekčních prostředků, nošení ochranných pomůcek pro zakrytí nosu a úst ve všech prostorách. Tam, kde je to možné,zajistěte při vstupu do budov měření teploty bezkontaktním teploměrem. Zajistěte častější úklid všech prostor s desinfekcí povrchů, a to včetně zázemí pro zaměstnance, a frekventovaně používaných předmětů.
  10. Komunikujte se svými zaměstnanci a poskytujte jim průběžné informace o zaváděných opatřeních.