Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu (na rozdíl od investičního fondu), je to tedy pouze jakýsi koš, který sdružuje aktiva.

Podílový fond je spravován investičními společnostmi, které řídí jeho fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Otevřený podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností, které umožňují jeho použití ve velmi širokém okruhu investorů.

Podílové fondy fungují na principu kolektivního investování. Investoři nakupují podílové listy fondů a fondy pak nakupují v mnohem větších objemech než individuální investor. Díky tomu dosahují nižších poplatků při nákupu akcií a dalších finančních instrumentů. Společné vlastnictví předurčuje možnost podělit se o celkové výnosy z nakoupených cenných papírů, ale také nutnost podělit se o případné ztráty.

Podílové listy většinou nemají fyzickou podobu, jsou evidovány na účtu cenných papírů, například v bance. Z tohoto účtu je můžete zase kdykoliv prodat, své peníze většinou dostanete druhý den. Okamžitá možnost dostat své peníze bez zaplacení jakékoliv sankce je výhodou podílových fondů (nazýváme ji likvidita). Zároveň je ale nutné si uvědomit, že objem prostředků, které za prodej dostanete, závisí na aktuální hodnotě podílových listů. Obvykle se hodnota podílových listů stanovuje denně a je zveřejněna například na webové stránce příslušného podílového fondu.

Jakmile tedy investujete do fondu, průběžně kontrolujte, jak se vyvíjí kurz vašeho podílového listu. Neodprodávejte svou investici v případě nepříznivého vývoje, snažte se vytrvat po stanovený investiční horizont (tzn. po dobu, která je uváděna jako optimální pro dosažení požadované výnosnosti). Pokud však dosáhnete uspokojivé výnosnosti vaší investice dříve a existuje-li vážné riziko, že by další setrvání ve fondu mohlo ohrozit vámi dosaženou výnosnost, své podílové listy odprodejte.

Fond vaše peníze investuje vždy podle předem daných pravidel. Pokud tedy například vložíte své peníze do fondu peněžního trhu (který je svými charakteristikami nejbližší termínovanému vkladu), vaše peníze jsou investovány do státních pokladničních poukázek či krátkodobých dluhopisů. I když si možná pod těmito slovy neumíte nic představit, znamená to, že dostanete předpokládanou výnosnost, kterou vaše peníze mají přinést. Likvidita (rychlost, s jakou se dostanete ke svým penězům) je srovnatelná s termínovaným vkladem. Když ale uložíte své peníze na termínovaný vklad, tak za předem dohodnutou cenu (úrok) a na předem dohodnutou dobu půjčíte bance své úspory, která je od tohoto okamžiku vaším dlužníkem, a vy jste jejím věřitelem. Pokud například uložíte do banky 50 tisíc korun na půl roku, za úrokovou sazbu 1 % p.a (per annum = ročně), po zdanění (odečtení 15 % z vyplacených úroků, tzv. srážková daň) dostanete po půl roce 212,50 Kč. Protože fond peněžního trhu investuje do pokladničních poukázek, jejichž výnosnost se blíží mezibankovní sazbě, bude se výnosnost vašich podílových listů blížit spíše této úrovni než 1 %, které dostanete na termínovaném vkladu65. Výhodou fondů je také fakt, že pokud v nich necháte peníze déle než šest měsíců, výnosy se nedaní. Nesmíme ale zapomínat na poplatky, které výnos a tudíž i výnosnost snižují.

Výhodou fondů je také požadavek na minimální vklad, který je nižší než u termínovaných vkladů, většinou je to 5.000 Kč. Pravidelné investování je dnes nabízeno již od částky 500 Kč měsíčně.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.