Děláte mrtvého brouka, abyste nemuseli převzít zásilku? Dejte si pozor! I nedoručený dopis se považuje za doručený!

Daňová písemnost se neodmítá!

Součástí každého daňového řízení je doručování písemností. Děje se tak mezi finančním úřadem a poplatníkem či plátcem daní, případně zahrnuje i třetí osobu. Rozhodnutí finančního úřadu, jímž se daňové řízení uzavírá, je pro daňový subjekt či třetí osobu právně účinné jen tehdy, je-li jim řádným způsobem doručeno nebo sděleno.

Finanční úřad doručuje úřední písemnosti zpravidla poštou, někdy je doručují osobně zaměstnanci finančního úřadu. Při poštovní přepravě těchto písemností se používá zásadně doporučeného dopisu s doručenkou, případně doporučeného dopisu s doručenkou, který je určen do vlastních rukou.

Rozhodující je datum doručení

Od data doručení dopisu od finančního úřadu začínají běžet lhůty jak pro nabytí právní moci rozhodnutí, tak pro jeho vykonatelnost. Je proto v zájmu podnikatele i každého občana, aby věděl, kdy se daňová písemnost považuje za doručenou. V zájmu finančního úřadu zase je, aby byl schopen datum doručení daňové písemnosti prokázat.

Fiktivní doručení

Zdaleka ne každý ví, že vedle skutečného doručení existuje ještě také institut náhradního doručení, mnohdy označovaný jako „fiktivní doručení“. Jde o to, že daňová písemnost se v určitých situacích považuje za doručenou i tehdy, když ke skutečnému doručení nedošlo.

Jestliže adresát bezdůvodně odmítne písemnost převzít, poštovní doručovatel nebo poštovní úředník, který zásilku na poště vydává, tuto skutečnost s uvedením data na obálce dopisu písemně vyznačí a pošta zásilku vrátí zpět finančnímu úřadu. Taková zásilka se považuje za doručenou dnem, kdy bylo její přijetí adresátem odepřeno. Na tuto „záludnost“ musí být adresát při doručování písemnosti výslovně upozorněn.

Nepřevzít dopis není rozumné

Nepřevzetím dopisu od finančního úřadu se adresát povinnosti nezbaví, pokud je tímto dopisem  ukládána. Naopak, k vlastní škodě se dobrovolně vzdává možnosti uplatnit řádné nebo mimořádné opravné prostředky. Kromě toho se vystavuje nebezpečí, že mu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy bude uložena pokuta. A k tomu všemu mu hrozí ještě nebezpečí dalších zákonných sankcí.

Stejná zásada platí i v případě, kdy bezdůvodně odepřete převzetí písemnost, kterou osobně doručuje zaměstnanec finančního úřadu.

Jestliže poštovní doručovatel adresáta zásilky určené do vlastních rukou nezastihne přesto, že se dotyčný v místě doručení zdržuje, uloží písemnost na poště nebo na obecním úřadě. Následně o tom adresáta písemně vyrozumí s uvedením lhůty k vyzvednutí dopisu. Nepřevezme-li adresát písemnost do 15 dnů od uložení na poště nebo na obecním úřadě, vrátí pošta dopis finančnímu úřadu.

Za den doručení se pak považuje poslední den stanovené patnáctidenní lhůty k vyzvednutí uloženého dopisu. Za doručený se dopis považuje i tehdy, kdy se o jeho existenci a o jeho uložení adresát vůbec nedozvěděl.

Jestliže se finanční úřad rozhodne pro využití institutu náhradního doručení písemnosti, musí být schopen prokázat, že se adresát v místě, kam mu byla zásilka adresována, skutečně zdržuje. Důkazní břemeno leží na finančním úřadu. Adresát musí být vhodným způsobem vyrozuměn o uložení nedoručené zásilky na poště nebo na obecním úřadu a o možnosti si ji vyzvednout. I splnění této podmínky musí být finanční úřad schopen prokázat.

Adresát, vůči němuž byl tento postup uplatněn, je oprávněn od finančního úřadu požadovat prokázání jeho oprávněnosti k uplatnění institutu náhradního doručení daňové písemnosti. Toto právo je potvrzeno celou řadou judikátů.

Co se rozumí zdržováním se v místě doručení?

Zdržovat se v místě, kam byla daňová písemnost adresována, znamená, že se adresát každodenně vrací do svého bytu. Tato podmínka není splněna, jestliže v době pokusu o doručení je adresát např. na dovolené nebo v nemocnici nebo když se na dané místo vrací vždy po delší době, třeba jen na víkend.

Doručení veřejnou vyhláškou

Jestliže finančnímu úřadu není znám pobyt nebo sídlo daňového subjektu nebo třetí osoby, může využít možnosti doručení písemnosti veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou provede na dožádání finančního úřadu obecní úřad tak, že po dobu 15 dnů nechá na úřední tabuli viset oznámení o místě uložení daňové písemnosti  s jejím přesným označením. Toto oznámení o uložení písemnosti se vyvěsí v místě sídla finančního úřadu a v obci posledního známého místa pobytu nebo sídla adresáta písemnosti. Dnem doručení je pak poslední, tj. patnáctý den ode dne, kdy oznámení o uložení  písemnosti bylo vyvěšeno.