Tato doba pro ně však může znamenat velké problémy. Pro velké firmy tu je možnost faktoringu nebo forfaitingu. Ty malé a střední pak mohou využít služeb Cashbotu.

Faktoring i forfaiting mají za cíl dostat k dodavateli peníze za jejich fakturu. Přesto se v některých aspektech liší. Faktoring se používá většinou pro tuzemský trh, zatímco forfaiting pro zahraniční obchody.

Faktoring

Princip faktoringu je jednoduchý. Faktoringová společnost odkoupí od dodavatele pohledávky. Stane se tak věřitelem a přebere od dodavatele veškeré riziko, že kupující nebude schopen či ochoten zaplatit pohledávku.

Klient, který se rozhodne využívat služeb faktoringové společnosti, s ní podepíše rámcovou smlouvu o financování faktur, podle které jí bude přenechávat své pohledávky. Dodavatel tak získá 80–90 % z hodnoty faktury okamžitě. Přesnou výši určuje faktor na základě bonity kupujícího. Zbytek peněz faktor převede dodavateli ve chvíli, kdy odběratel uhradí pohledávku. Samozřejmě si odečte cenu své služby.

Faktoring se zpravidla používá na pohledávky s dobou splatnosti 30–120 dní. Dodavatel tak dostane většinu peněz hned a nemusí se starat o jejich vymáhání po splatnosti faktury.

Pro koho je faktoring vhodný?

Faktoring je vhodný pro větší společnosti s větším obratem. Při žádosti o faktoring sice není rozhodující bonita žadatele, ale bonita odběratele. Nicméně je potřeba, aby žadatel prokázal, jaký má obrat. Díky tomu, že firma obdrží převážnou část peněz obratem, může investovat a krýt své náklady bez čekání. To zlepšuje likviditu firmy a dělá z ní solventní a stabilní subjekt. Firma je tedy i konkurenceschopnější a schopná rychlejšího přizpůsobení se situaci na trhu.

Když firma zná termíny příchozích plateb, může mnohem produktivněji plánovat budoucí investice a udržet si stabilní Cash-Flow. Oproti jiným formám financování, jako je například úvěr, stojí faktoring nepatrně menší částky.

Faktoring má bohužel i své nevýhody. Faktor sice neposuzuje bonitu dodavatele, ale odběratele. Pokud tedy není odběratel bonitní nebo nemá historii, může faktor takovou pohledávku odmítnout.

Forfaiting

Forfaiting je tu pro firmy, které obchodují se zahraničím. Doby splatnosti faktur mohou být v případě forfaitingu mnohonásobně delší než u faktoringu. Zároveň se také týká pohledávek s mnohem vyšší nominální hodnotou. Zpravidla se jedná o milionové částky. Na rozdíl od faktoringu se u forfaitingu pohledávka zajišťuje směnkou nebo bankovní zárukou.

Poplatku, který se za forfaiting platí, se říká diskont. Diskont je závislý na nominální hodnotě faktury, splatnosti, odkladu platby a diskontní sazbě forfaitingové společnosti.

Pro koho je forfaiting vhodný?

Na forfaitingové společnosti se obrací především vývozci a dovozci. Často ho využívají firmy, které chtějí zlepšit svou likviditu nebo snížit rizika spojená s předexportním financováním. Firmy uzavírají s forfaiterem smlouvu o budoucím odkupu pohledávky, díky tomu pak získá peníze hned po uskutečnění obchodu.

A co malé firmy?

Pro malé společnosti a začínající podnikatele je tu alternativa k faktoringu, která se jmenuje Cashbot. Díky službám od této společnosti si mohou i malé firmy s krátkou historií financovat faktury s dlouhou splatností. Jednoduše si zažádají o proplacení vydané faktury a do druhého dne dostanou až 80 % fakturované částky. Na vrácení peněz mají dobu splatnosti a k tomu 30 dní navíc.

Mohou tak investovat do svého rozvoje a vylepšit si cash-flow bez toho, aby museli čekat, až jim odběratel zaplatí vystavenou fakturu.