Pojišťovna vám v tomto případě povede individuální účet tvořený z investičních podílových jednotek. Pojišťovna nakupuje na váš účet podílové jednotky za celé, nebo část vámi zaplaceného pojistného. Výše pojistného plnění se odvíjí od hodnoty podílových jednotek. Záleží tedy na tom, jak se povede právě vašemu investičnímu portfoliu, investiční riziko nesete vy.

Hodnota pojistného plnění v případě dožití je vázána na hodnotu vašeho podílového účtu k datu pojistné události.

V případě pojištění na smrt se pojistná částka sjednává a plnění nezávisí na hodnotě podílových jednotek. Investiční portfolio určuje pojištěný, jak už vyplývá z výše uvedeného, na základě své investiční strategie. Nabídka investičních fondů je široká, záleží jen na tom, zda se „trefíte a jak se bude dařit právě vámi vybranému investičnímu fondu a jak se bude zhodnocovat výše podílových jednotek právě na vašem individuálním účtu.

Investiční strategie můžete zvolit dynamické, konzervativní, nebo někdy kombinovat obojí. V případě dynamické investiční strategie se nebojíte rizika a investujete do fondů s potenciálem vysokého rizika nebo ztráty, tedy akciových fondů. Naopak pokud jste typem konzervativního investora, zvolíte fond, který investuje do produktů s nízkým výnosem, ale vysokou mírou bezpečnosti, např. státních pokladničních poukázek, obligací apod. Pozorně si tedy prostudujte investiční strategie fondu a podle toho rozhodujte o nákupech.

Investiční strategii můžete také v průběhu trvání pojistné smlouvy změnit. Některé produkty umožňují kombinace jednotlivých fondů, např. alokace 50 % do fondu světových akcií, 20 % do fondu evropských akcií a 30 % do státních dluhopisů). Na tomto místě je vhodné zmínit se o tzv. „fondu životního cyklu, se kterým se také můžeme setkat. Tato služba je bezplatná a klient ji může odmítnout. Je vhodný pro klienty, kteří chtějí investovat do akciových fondů, ale bojí se realizace ztráty. V případě aktivace této služby, klient investuje do akciových fondů, ale 10 let před koncem pojistné smlouvy se mu prostředky začnou postupně přelévat do fondů konzervativních tak, aby 2 roky před koncem smlouvy byly prostředky klienta uloženy ve fondu s nízkým, ale bezpečným výnosem.

Odkupné v případě tohoto produktu se bude rovnat aktuální hodnotě fondu snížené o dosud neuhrazené počáteční náklady.

Cena. Investiční životní pojištění rozhodně není levné. Pojišťovna si strhává z podílového účtu správní poplatky a pojistné pro případ smrti. Poplatky se řídí aktuálním sazebníkem a dělí se na řádné (měsíční poplatek, vstupní poplatek, poplatek za správu fondů) a mimořádné (odkup, změna investiční strategie apod.).

Pojistné plnění v případě smrti. Pojišťovny přistupují různě ke konstrukci pojistné částky v případě smrti. Ne vždy pozůstalí dostanou plnění ve výši sjednané pojistné částky – některé pojišťovny vyplácí kapitálovou hodnotu podílových jednotek klienta, pokud je vyšší než pojistná částka, jiné vyplatí zaplacené pojistné, další poskytnou součet pojistné částky a kapitálové hodnoty.

Částečný odkup. Tzv. částečný odkup, kdy chce pojištěný získat část prostředků v průběhu trvání pojistné smlouvy, lze u investičního životního pojištění poměrně snadno realizovat. Pojištěný může určit přímo částku nebo počet jednotek výše odkupu a z kterého fondu má být odkup proveden a pojišťovna mu následně pošle odkoupenou částku na účet. Je ale nutné si uvědomit následující fakta:

  • pojišťovna si strhne vstupní, většinou 5% poplatek, což znamená v případě odkupu po krátké době investování téměř jistou ztrátu pro pojištěného, protože zhodnocení portfolia za krátkou dobu zpravidla nedosáhne 5 %,
  • odkup je většinou možný až ve třetím roce pojištění,
  • některé produkty vyžadují minimální zůstatek na podílovém účtu,
  • částečný odkup podléhá 15% zdanění.

Součástí tohoto produktu mohou být i různá připojištění, která zvyšují ochranu proti základním rizikům, nebo se vztahují na rizika, která nejsou obsažena v základní složce.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.