Finanční trh je tvořen institucemi a instrumenty, které umožňují pohyb peněz a kapitálu (nabízený formou cenných papírů) ve všech jeho formách mezi příslušnými ekonomickými subjekty jak na straně nabídky, tak poptávky. Poptávka na finančním trhu je ovlivňována třemi výše zmíněnými kritérii, jimiž jsou:

  • výnosnost,
  • rizikovost (bezpečnost),
  • likvidita.

Dohled nad finančním trhem je od 1. 4. 2006 v České republice centralizován a provádí ho jediná instituce, jíž je Česká národní banka.

Na finančním trhu se peněžní úspory mění na finanční investice. Při obchodování dochází k toku volných finančních prostředků od těch, kteří je vlastní, k těm, kteří jimi chtějí disponovat. Za volné peněžní prostředky jsou nakupována tzv. finanční aktiva. Finančním aktivem je nárok na příjem nebo jmění konečného uživatele volných zdrojů finančního trhu (firem, vlády, domácností aj.).

Finanční trh v sobě obsahuje:

  • trh peněžní a
  • trh kapitálový.

Peněžní trh je označením té části finančního trhu, která slouží k získávání krátkodobých úvěrů. Na ní se obchoduje s finančními instrumenty se splatností do jednoho roku. Typickými cennými papíry obchodovanými na peněžním trhu jsou státní pokladniční poukázky.

Kapitálový trh je místem, kde dochází ke směně kapitálu prostřednictvím cenných papírů a jejich derivátů. Emitenti, jimiž jsou státní a veřejné instituce, finanční instituce, firmy a podniky, vydávají cenné papíry a nabízejí je k prodeji na burze. Tím získávají zdroje pro financování vlastní činnosti. Cenné papíry kupují investoři, jimiž mohou být banky, podílové nebo penzijní fondy, pojišťovny i fyzické osoby. Ti všichni tímto způsobem zhodnocují své volné peněžní prostředky. Kapitálový trh zabezpečuje pohyb střednědobého a dlouhodobého kapitálu (se splatností delší než jeden rok).

Kapitálový trh zajišťuje střetávání nabídky kapitálu s poptávkou po něm.

Kapitálem obecně jsou prostředky, které nespotřebováváme, ale kterých užíváme k vytváření zisku.

Mohou jím být:

  • věcné statky,
  • výrobní prostředky,
  • peníze,
  • cenné papíry, jimiž jsou směnky, dluhopisy (obligace) a akcie,
  • někdy i patenty, licence, které jsou uplatněny v ekonomice a přinášejí svému vlastníkovi zisk (ve formě úroků, podílu na výnosech z finančního umístění, dividend apod.).

K nástrojům kapitálového trhu patří akcie, obligace, hypoteční zástavní listy, střednědobé a dlouhodobé úvěry, střednědobé a dlouhodobé termínované vklady.

Kapitálový trh je tvořen zejména trhem akciovým a dluhopisovým. Existuje také trh měnový, tj. trh s cizími měnami, a komoditní trh – trh komodit typu drahé kovy, ropa, obilí, cukr apod.

Finanční trh se rovněž dělí na trh primární a sekundární. Na primárním trhu se setkávají emitenti s investory. Emitenti získávají kapitál a investoři (prvonabyvatelé) finanční instrumenty. Na trhu sekundárním se setkávají/obchodují prvonabyvatelé s dalšími investory.

Finanční trhy jsou celosvětově úzce provázány díky globalizaci a kurzové pohyby hlavních světových trhů bezprostředně ovlivňují i ostatní finanční trhy. To je dáno nejen rychlým přenosem informací, ale i tím, že s mnohými cennými papíry (finanční aktiva) se obchoduje souběžně na několika trzích.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.