rozhodnutí soudu, kterým je Vám stanovena povinnost uhradit věřiteli dlužnou částku, popř. jste s věřitelem uzavřeli formou notářského zápisu dohodu se svolením k vykonatelnosti, je dalším řízením, které Vás může potkat, řízení exekuční.

To vše za podmínky, že ve lhůtě v exekučním titulu stanovené opět neuhradíte veškeré dlužné částky.

Exekučním titulem pak může být jakékoli pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení, notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, u drobných živnostníků také platební výměry či výkazy nedoplatků ve věcech daní, poplatků a pojištění. Exekuční titul pak musí věřiteli přiznávat nějaké právo proti dlužníku, tedy nejčastěji je to dlužníkova povinnost uhradit dlužnou částku a její příslušenství.

Máli povinnost splnit více dlužníků a jde-li o dělitelné plnění, platí, že povinnosti, nestanoví-li exekuční titul jinak, jsou zavázáni splnit všichni rovným dílem. Jestliže je však to, co ukládá exekuční titul dlužníku, vázáno na splnění podmínky nebo na splnění vzájemné povinnosti věřitele, lze nařídit exekuci jen, prokáže-li věřitel, že se podmínka splnila nebo že sám svou vzájemnou povinnost vůči dlužníku již splnil, popřípadě je připraven ji splnit. Ve většině případů více dlužníků je však plnění nedělitelné v exekučním titulu označeno tak, že všichni dlužníci jsou povinni splnit dluh společně a nerozdílně. V takovém případě si může věřitel vybrat byť i jen jednoho z dlužníků a proti němu vést exekuci.

Pokud jste tedy až doposud váhali s úhradou Vašeho dluhu, byť s ním jakkoli nesouhlasíte, máte opravdu nejvyšší čas celou situaci s konečnou platností vyřešit. Jak již bylo shora uvedeno, existují i tituly, o jejichž existenci se dozvědět nemusíte. To však bude jen za předpokladu, že si nevyzvedáváte zásilky uložené na poště. Takovým postupem se totiž vystavujete pouze nepříjemným překvapením a nikdy se tak svých povinností řádně a včas nezbavíte.

Zásadním je pak v této fázi nezůstat nečinným. Je zapotřebí okamžitě oslovit věřitele a pokusit se s ním dohodnout např. úhradu ve splátkách nebo odložení splatnosti dluhu. Vždy je zapotřebí myslet na skutečnost, že každým dalším řízením se Vám navyšují částky, které nakonec budete nuceni uhradit, o úroky z prodlení, a především o náklady těchto řízení. Ty jsou mnohdy i několikrát vyšší než původní dlužná částka.

Základními pojmy k zapamatování pak jsou:

  • oprávněný = věřitel
  • povinný = dlužník
  • exekuční titul = podklad pro nařízení exekuce, např. vykonatelné rozhodnutí či dokument, s nímž je možnost nařízení exekuce spojitelná ze zákona, jinými slovy jde o způsobilý právní titul, svědčící o opodstatněnosti požadavku věřitele.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.