Jedná se o akronym z počátečních písmen anglických názvů.

Díky této metodě se vám bude snadněji delegovat práce a všichni v týmu budou mít jasno, co se očekává a čeho se má dosáhnout.

S – Specific

- specifické, konkrétní cíle. Každý cíl je třeba konkrétně specifikovat. Pokud například hovoříte o tom, že se má akce uskutečnit v republice, pak je třeba to konkretizovat. Musíte tedy vyjádřit i to, v jaké republice se má akce konat a o jakou konkrétní akci má jít. Vždy stanovte: Co se má udělat. Proč se to má udělat. Kdo to má udělat. A kde se to má udělat.

S – Measurable

- měřitelné cíle. S konkrétní specifikací cíle jde ruku v ruce i jeho měřitelnost. Konkrétní hodnota, ke které chcete dospět, musí být jednoznačně a opakovatelně měřitelná a musí se k ní vždy dospět podle stejné metodiky. Související otázky: Kolik času, energie a hlavně prostředků je zapotřebí. Zároveň stanovte, jak poznáte, že cíle bylo dosáhnuto?

A – Achievable

- dosažitelný. Pokud dosažení cíle požadujete od ostatních, je zapotřebí, aby s nimi i oni souhlasili a byli ztotožněni. Lidé, kteří mají cíl splnit, ale nebudou s ním souhlasit, jej moc efektivně plnit nebudou. O potenciálním zhoršení vztahů ve firmě ani nemluvě. Měli byste si uvědomit, jakými způsoby lze cíle dosáhnout. A co je k tomu zapotřebí udělat.

R – Realistic

- Realistický. Bohužel realističnost u cílů velmi často chybí. Nerealistické a nesplnitelné cíle jsou stejně špatné jako ty málo ambiciózní cíle známé z dob. Míru realističnosti i ambicióznosti cíle tak musí umět odhadnout manažer, který cíl stanovuje, a rozhodně to není lehký úkol. Určitě si ujasněte, zda je správný čas. A zda je to užitečné?

T – Timely

- časově specifické, sledovatelné. Čas je u každého cíle velice důležitý. Ujasněte si, jak dlouhou dobu pro dosáhnutí cíle chcete stanovit? Jak dlouho jeho splnění bude trvat?

Existuje dokonce i o něco méně známá prodloužená verze této metodiky SMARTER (chytřejší), která přidává ještě evaluated (vyhodnocený) případně exciting (zajímavé až doslova vzrušující) a reviewed (zhodnocený) popřípadě rewarded (odměněný).

Martina Mlsná